Anbefalinger for sykling til og fra Nøklevann skole

Barn og sykler

Det er viktig at elevene ferdes trygt på skoleveien. Driftsstyret ved Nøklevann skole har vedtatt følgende anbefalinger når det gjelder sykling til og fra skolen:

 • Eleven har bestått sykkelprøven i regi av skolen (i 5. klasse).
 • Eleven har foresattes tillatelse til å sykle.
 • Eleven bruker hjelm.
 • Sykkelen må være trafikksikker og ha nødvendig utstyr (lykt, refleks m.m.).

Dersom foresatte likevel velger å la eleven sykle til og fra skolen før sykkelprøven er bestått i 5. klasse, bør dette skje i følge med en voksen.

For øvrig gjelder følgende:

 • Sykkelen skal parkeres på anvist plass.
 • Det er ikke tillatt å sykle, bruke sparkesykkel, skateboard, rulleskøyter/rullesko eller annet utstyr på hjul i skolegården i tidsrommet kl. 07.30 til kl. 17.00. Egne regler gjelder for elever i AKS.
 • Skolen har ikke ansvar for sykler som måtte bli ødelagt/borte.

Av hensyn til trafikksikkerheten anbefales det at elevene ikke benytter sparkesykkel, skateboard, rullebrett o.l. til og fra skolen.

Trygg Trafikk har anbefalinger om sykling til skolen, og vi oppfordrer hjemmene til å gjøre seg kjent med disse på nettsiden https://www.tryggtrafikk.no/tema/sykkel-og-sykkelhjelm/

Se baksiden av dette arket for Trygg Trafikks råd og tips om sykling.

Med vennlig hilsen

Driftsstyret ved Nøklevann skole

 

 

Trygg Trafikks råd og tips:

 

 • Sykle mye sammen, inntil du vet at barnet mestrer skoleveien på egen hånd.
 • Pass på at barna velger den tryggeste veien, ikke nødvendigvis den raskeste.
 • Bruk sykkelvei, gang- og sykkelvei eller sykkelfelt der dette finnes.
 • Øv på å krysse veien. Velg steder der oversikten er god. Kryss veien ved å gå av sykkelen og trille den over.
 • Pass på at sykkelen har påbudt sikkerhetsutstyr som bremser, lys, refleks og ringeklokke.
 • Husk sykkelhjelm.
 • Vær en god rollemodell, følg trafikkreglene og ta hensyn til andre trafikanter.
 • Ifølge trafikkreglene er en sykkel et kjøretøy som i all hovedsak skal følge samme regler som andre kjørende.

 

 • Fortau er først og fremst for de gående. Det er tillatt å sykle på fortauet når det er få fotgjengere der, og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående.

 

 • Trygg Trafikk har en egen veileder om sykling på skoleveien:

https://www.tryggtrafikk.no/tema/skole/brosjyrer/