Ordensregler

Osloskolens reglement for orden og oppførsel. 

Forskrift om reglementet er fastsatt av byråden for oppvekst og kunnskap den 03.07.2018 med hjemmel i lov 17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 9 A-10 og bystyrevedtak av 17.06.2015 sak 184/15 og byrådsvedtak av 06.10.2015 sak 1087/15. 

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED NØKLEVANN SKOLE

Reglementet for skolen vår er en lokal presisering/supplement til ny forskrift om reglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen. Reglementet skal bidra til å oppfylle Oslo-skolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon.

Dersom alle overholder disse reglene blir skolen vår et godt sted å lære og et godt sted å være.

Dette skal du gjøre:

1. Vise ansvar, omsorg og respekt for alle i skolesamfunnet uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.

2. Følge skolens ordensreglement, både på skolen og når klassen deltar på aktiviteter utenfor skolen.

3. Følge klassereglene.

4. Prøve å gi hjelp til den som trenger det, både i timene, i friminuttene og på skoleveien.

5. Ha med nødvendig utstyr.

6. Gjøre skolearbeid/lekser til avtalt tid.

7. Møte presis og forberedt til timer og avtaler.

8. Være ute i friminuttene.

9. Oppholde deg innenfor skolens områder/ skoggrensa i skoletiden, hvis ikke annen tillatelse er gitt.

10. Holde god orden rundt egen arbeidsplass og i fellesområder.

11. Ta godt vare på skolens skolemateriell, inventar og bygninger.

12. La mobil eller annet elektronisk utstyr ligge avslått i sekken.

13. Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av datamaskiner.

 

Dette skal du ikke gjøre:

1. Forstyrre undervisningen eller andre medelever sitt arbeid.

2. Krenkende språkbruk, slåss eller forstyrre leken for andre.

3. Mobbe eller plage andre. Nøklevann skole er mobbefri sone.

4. Kaste snøball, bortsett fra på anviste steder.

5. Ha med mineralvann og godterier til skolen på vanlige dager, men kun etter avtale med lærer ved spesielle anledninger. Dette gjelder også tyggegummi.

6. Bruke tobakk, alkohol eller narkotika.

7. Ha med eller bruke noen form for våpen eller farlige gjenstander på skolen.

8. Utøve hærverk på skolens bygninger, eiendom eller eiendeler.

 

HUSK:

- Penger og verdisaker (medregnet mobiltelefoner) tas med til skolen på eget ansvar.

- Ballspill og aking foregår på avtalte steder.

- Elevfravær 1.- 4. klasse: Benytt meldings-appen "Skolemelding for foresatte" og meld fravær via egen fraværsknapp.  Dersom eleven er borte uten at det er gitt beskjed, kontakter skolen hjemmet.

- Elevfravær 5.-7.klasse: Benytt meldings-appen "Skolemelding for foresatte" og meld fravær via egen fraværsknapp.  Skolen skal ha ny beskjed fra foresatte dersom eleven er borte mer enn 3 dager.

- Søknad om skolefri bør foreligge 3 uker før fri ønskes og før forpliktende avtale inngås.

 

Sykling:

I følge opplæringsloven er det foresatte som avgjør om eleven kan sykle til og fra skolen eller ikke. Det er viktig at elevene ferdes trygt på skoleveien. Driftsstyret ved Nøklevann skole har vedtatt noen anbefalinger i forhold til syklig til og fra skolen. Disse er omtalt i eget skriv.

For øvrig gjelder følgende om sykling og utstyr med hjul:

- Sykkelen skal parkeres på anvist plass.

- Det er ikke tillatt å sykle, bruke sparkesykkel, skateboard, rulleskøyter/rullesko eller annet utstyr på hjul i skolegården i tidsrommet kl. 07.30 til kl. 17.00. Egne regler gjelder for elever i AKS.

- Skolen har ikke ansvar for sykler som måtte bli ødelagt/borte.

 

Hva skjer når ordensreglene ikke overholdes:

Skolen skal involvere foresatte når det er nødvendig å informere om eller reagere på brudd på reglementet for orden og oppførsel. Elevene har alltid rett til å forklare seg før eventuelle sanksjoner settes i verk.

Mulige sanksjoner:

1. Møte opp før skoletid for å forhindre krenkende atferd/mobbing av medelev på skolevei.

2. Sitte igjen etter skoletid for å forhindre krenkende atferd/mobbing av medelev på skolevei.

3. Opphold på begrensende områder av skolens areal inne eller ute.

4. Tett oppfølging av elev for å forhindre krenkende atferd av medelev.

5. Bortvise eleven fra undervisningen for enkelttimer eller resten av dagen.

6. Beslag av farlige gjenstander.

7. Få begrenset tilgang til bruk av skolens datamaskiner.

8. Legge mobiltelefonen på et anvist sted, som et ordensmessig tiltak.

9. Pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for.

10. Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr, kan elevens foresatte bli erstatnings- ansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.

11. Midlertidig eller permanent gruppebytte.

12. Midlertidig eller permanent skolebytte.

13. Ved ugyldig fravær vil skolen tilskrive hjemmet og innkalle foresatte til samtale om elevens fravær innen en uke. Eventuelt kan det foretas hjemmebesøk. Ugyldig fravær kan bli meldt barnevernet som omsorgssvikt. (Opplæringsloven § 15-3). Dersom det ikke oppnås kontakt med foresatte kan skolen kontakte arbeidsgivere, Utdanningsetaten, NAV, politi og andre aktuelle samarbeidspartnere for å øse saken.

14. Straffbare forhold blir anmeldt til politiet. Dette kan også bli aktuelt dersom en elev holdes borte fra skolen uten gyldig grunn.

Alle har ansvar for skolen og hverandre.

 

HUSK

  • Penger og verdisaker (medregnet mobiltelefoner) tas med til skolen på eget ansvar.
  • I anbefalte tider av året, kan foresatte avgjøre om eleven kan sykle til og fra skolen. Sykkelhjelm er påbudt og sykler skal parkeres på anviste steder.
  • Ballspill og aking foregår på avtalte steder.
  • Elevfravær 1.- 4. klasse: Benytt meldings-appen "Skolemelding for foresatte."  Meld fravær via en egen fraværsknapp. Dersom eleven er borte uten at det er gitt beskjed, kontakter skolen hjemmet.
  • Elevfravær 5.-7.klasse: Benytt meldings-appen "Skolemelding for foresatte."  Meld via en egen fraværsknapp. Skolen skal ha ny beskjed dersom eleven er borte mer enn 3 dager.
  • Søknad om skolefri bør foreligge 3 uker før fri ønskes og før forpliktende avtale inngås.

 

ORDENSREGLER lokalt.pdf