Permisjonsreglement

Nøklevann skole følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen.  Søknad om permisjon skal skrives på eget skjema Skjema for søknad om permisjon og sendes postmottak@ude.oslo.kommune.no og merkes "Søknad om fri" Nøklevann skole. 

Søknaden skal være skolen i hende i god tid, ca. 3 uker, før permisjonsperioden.