Permisjonsreglement

Nøklevann skole følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. Søknad om permisjon skal inneholde elevens navn, klasse, fødselsdato, tidsrom det søkes permisjon for og begrunnelse for søknaden. 

Søknaden skal være skolen i hende i god tid, ca. 3 uker, før permisjonsperioden.