Strategisk plan 2019

Nøklevann skole arbeider aktivt med tiltak som fremmer læring og trivsel for den enkelte elev gjennom hele skoleløpet. Skolens «Handlingsplan for et godt læringsmiljø» gjennomføres på alle trinn. Nøklevann skole har ambisjoner om at elevene gjennom aktiv bruk av læringsteknologi skal kunne være kreative og skape, være nysgjerrige og utforske, tenke kritisk, lære og forstå. Elevene skal oppleve mestring og motivasjon. Skolen skal ha fokus på å legge til rette for læring innenfor de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling som beskrives i ny overordnet del av læreplanverket. Skolens ambisjoner er at disse tiltakene skal bidra til at flere elever fullfører og består videregående opplæring. Skolens ledelse legger vekt på tillitsbasert ledelse med gode prosesser og systematisk arbeid på alle nivåer med miljøet på skolen.

Utfordringer:

Nøklevann skole skal bygges ut og renoveres de neste 4 årene. Det er satt opp midlertidig paviljong hvor to trinn skal ha tilhørighet. I disse årene må skolen ha gode rutiner for samhandling. Elever og foresatte skal oppleve skolen enhetlig faglig og sosialt. I denne perioden trenger elevene dyktige pedagoger som kan ivareta skolens pedagogiske utvikling innen bruk av læringsteknologi med fokus på fremtidens kompetanser.

Nøklevann AKS har en dekningsgrad på 78% og mange elever slutter i AKS på 4.trinn. AKS er en viktig arena for læring og sosial utvikling der elevene får gode læringsstøttende aktiviteter. Skolen har også som mål å øke kompetansen for medarbeiderne på AKS de neste årene gjennom felles kurs og opplæring.   

Styringsprinsipper og skolens tiltak for å nå byrådets langsiktige resultatmål:

Nøklevann skole legger styringsprinsippene tidligere innsats, sosial utjevning og tillit og handlingsrom til grunn for tiltak som iverksettes.

Nøklevann skole har fokus på elevenes læringsmiljø. Skolen jobber kontinuerlig med tiltak for å sikre at elevene opplever et positivt og inkluderende læringsmiljø. Elever, foresatte og ansatte skal oppleve gode prosesser og medvirkning. Det skjer gjennom elevrådet, plangruppen og samarbeid med FAU. Alle ansatte, elever og foresatte er godt kjent med skolens arbeid og oppfølging av §9A. Pedagogene skal i løpet av 2019 få felles kompetanseheving i et valgt kartleggingsverktøy for elevmiljø.

Alle elevene skal ha tilegnet seg grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet. Nøklevann skole vil bruke læringsteknologi aktivt for å understøtte elevens læring og utvikling, og elevenes grunnleggende digitale ferdigheter skal styrkes. Skolen har gjennom innføring av 1:1 iPad på småtrinnet og fagsatsninger med bruk av iPad/PC på mellomtrinnet hatt fokus på tilpasset opplæring og vurdering for læring. Dette skal bidra til mestring og motivasjon hos elevene. Elevene ved Nøklevann skole skal være aktive deltakere i egen læring og oppleve mestring. Skolen har en felles plan for oppfølging av elevenes faglige utvikling. Elever som ikke har forventet progresjon skal få tett oppfølging og intensiv opplæring.

Nøklevann skoles pedagoger skal tilbys relevant kompetanseheving innen bruk av læringsteknologi som skal bidra til utvikling av god vurderingspraksis, utforsking og tverrfaglighet i undervisningen.

Mål og tiltak i strategisk plan fra 2018 er i hovedsak videreført i strategisk plan for 2019.