Strategisk plan 2020

Nøklevann skole arbeider aktivt med tiltak som fremmer læring og trivsel for den enkelte elev gjennom hele skoleløpet.  Nøklevann skole bygges ut og renoveres de neste 2,5 årene. Det er satt opp midlertidig paviljong hvor to trinn skal ha tilhørighet. I disse årene må skolen ha gode rutiner for samhandling. Elever og foresatte skal oppleve skolen enhetlig faglig og sosialt.

 

Elevene på Nøklevann skole skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter tidlig i skoleløpet. Det er fokus på tilpasset opplæring og vurdering for læring, som skal bidra til mestring og motivasjon hos elevene. Nøklevann skole har ambisjoner om at elevene gjennom bruk av læringsteknologi skal kunne være kreative og skape, være nysgjerrige og utforske, tenke kritisk, lære og forstå. Bruk av læringsteknologi skal understøtte elevenes læring og utvikling, og elevens digitale ferdigheter skal styrkes. Elevene skal være aktive deltakere i egen læring og oppleve mestring. Skolen har innført 1:1 iPad og jobbet med fagsatsninger, koding og skaperverksted med bruk av iPad/PC. Skolen har felles planer for systematisk arbeid med og oppfølging av elevenes faglige utvikling. Skolens ambisjoner er at disse tiltakene skal bidra til at flere elever fullfører og består videregående opplæring.

Nøklevann skole skal ha et godt profesjonsfellesskap som bidrar til skolens pedagogiske utvikling. Skolens ledelse legger vekt på tillitsbasert ledelse med gode prosesser og systematisk arbeid på alle nivåer med miljøet på skolen.

 

Nøklevann skole og AKS har fokus på elevenes læringsmiljø. Det jobbes i henhold til skolens "Handlingsplan for et godt læringsmiljø på Nøklevann skole" for å sikre at elevene opplever et positivt og inkluderende læringsmiljø. Elever, foresatte og ansatte skal oppleve gode prosesser og medvirkning. Det skjer gjennom elevrådet, plangruppen og samarbeid med FAU og SMU.

 

Nøklevann AKS er en viktig arena for læring og sosial utvikling der elevene får gode læringsstøttende aktiviteter. Skolen har også som mål å øke kompetansen for medarbeiderne på AKS de neste årene gjennom felles kurs og opplæring.  

 

Mål og tiltak i strategisk plan fra 2019 er i hovedsak videreført i strategisk plan for 2020.