Om Aktivitetsskolen

Nøklevann skole sett fra nordsiden. Gymsalen i front

Elevene på Nøklevann AKS har et trygt omsorgs- og fritidstilbud preget av barns behov for omsorg, lek, aktiviteter og sosial læring. AKS er også sosial og faglig mestringsarena, hvor læringsstøttende aktiviteter bidrar til å styrke barnas faglige utvikling, og leksetid tilbys fra 2. trinn. Aktivitetene på AKS er strukturert rundt fire temaområder som sørger for god bredde og variasjon i tilbudet, og vi jobber systematisk med språk, matematikk og digitale ferdigheter. Vår drift styres etter Rammeplanen for Aktivitetsskolen i Oslo, som gir klare føringer på hva innholdet i AKS bør være, hvilke pedagogiske prinsipper vi skal legge til grunn og hvilke mål vi skal strekke oss etter.

 

Åpningstider

Aktivitetsskolen Nøklevann holder åpent fra 07.30-08.30 før skoledagen starter. Etter skoleslutt holder vi åpent til 16.45. I skolens ferier har vi åpent fra 07.30-16.45. AKS holder åpent alle virkedager unntatt lør-, søn- og helligdager, offentlige fridager, samt jul- og nyttårsaften. Aktivitetsskolen er stengt hele juli måned. 

Ukeplaner for basene finnes under lenken Ukeplaner.

 

Foreldreavtale

Alle foresatte må fylle ut en ny foreldreavtale for hvert skoleår. Foreldreavtalen for inneværende skoleår finner dere under lenken Foreldreavtale. Avtalen sendes elektronisk utfylt på e-post til karl.andre.bertheussen@ude.oslo.kommune.no.

 

Heltid, deltid og gratis kjernetid

På Nøklevann Aktivitetsskole tilbyr vi heltids- og deltidsplasser, samt gratis kjernetid for barn i 1. klasse. Dersom det ønskes endringer i oppholdstiden må det søkes om dette, og for endringen i oppholdstiden skal være gyldig må foresatte gi skriftlig melding innen oppgitte frister. Bruk søknadsportalen til dette.

 • Heltidsplass: Barn med heltidsplass kan benytte tilbudet ubegrenset innenfor åpningstiden. Når skolen er stengt og AKS er åpent, kan plassen benyttes i hele aktivitetsskolens åpningstid.
 • Deltidsplass: Barn med deltidsplass kan benytte tilbudet inntil 12 timer i uken før og etter skoletid. Det gjøres en fast avtale med AKS som fordelingen av timene. I skolens ferier kan barnet benytte tilbudet inntil to dager i uken, men foresatte kan kjøpe ekstra timer ved behov. Det betales kommunale satser (inntektsgradert). I tråd med gjeldende forskrifter for Aktivitetsskolene i Oslo kommune har vi ikke lenger tak på antall deltidsplasser.
 • Heltidsplass med gratis kjernetid: Barn med heltidsplass kan benytte tilbudet ubegrenset innenfor åpningstiden. Når skolen er stengt og AKS er åpent, kan plassen benyttes i hele aktivitetsskolens åpningstid.
 • Deltidsplass med gratis kjernetid: Barn med deltidsplass kan benytte tilbudet inntil 12 timer i uken etter skoletid. Det gjøres en fast avtale med AKS som fordelingen av timene. I skolens ferier kan barnet benytte tilbudet inntil to dager i uken. På inneklemte dager/planleggingsdager, kan barnet benytte plassen 1/2 dag. Ønsker du at eleven skal være på AKS utover gratistilbudet, kan foresatte kjøpe heldagsplass til redusert pris.

 

Opphold og endring av plass

Vi tilbyr hel- og deltidsplasser. Søknadsfrist for skolestartere som ønsker plass fra august er 15. mai. Det er anledning til å søke om plass og bytte av plass gjennom hele året, og fra 1. januar 2019 kan oppholdstiden endres med virkning fra 1. januar eller 1. august. For at faktureringen skal bli korrekt må følgende frister overholdes: 

 • For endret plassering fra 1. januar 2020 må det søkes innen 1. desember 2019.
 • For endret plassering 1. august 2020 må det søkes innen 1. juni 2020.

 

Oppsigelse av plass

Ved oppsigelse av plass er det én måneds oppsigelsesfrist, og grunnet forhåndsfakturering kan endringen kun gjelde fra den 1. i hver måned. Oppsigelsen må registreres av foresatte i søknadsportalen, og oppholdsbetalingen må dekkes ut oppsigelsestiden selv om plassen ikke benyttes.

 

Inntektsgradert oppholdsbetaling

Inntektsgrensene for oppholdsbetalingen ved Aktivitetsskolen styres av grunnbeløpet og kan søkes om av familier som har en samlet inntekt under gjeldende satser (januar 2020): 

 • Inntil 224 694 kr - Heltidsplass: 678 - Deltidsplass 435 - Gratis kjernetid heltid: 242
 • Inntil 399 456 kr - Heltidsplass: 1245 - Deltidsplass: 800 - Gratis kjernetid heltid: 445
 • Over 399 456 kr - Heltidsplass: 3174 - Deltidsplass: 2145 - Gratis kjernetid heltid: 1029
Foto: Karl Andre Bertheussen

Kontakt oss

Baseleder 1. og 2. trinn (Lille-AKS)
Marit Ramstad
954 65 692 / 909 67 389
marit.ramstad@ude.oslo.kommune.no

Baseleder 3. og 4. trinn (Store-AKS)
Hanne Høydal
23 46 47 11 / 909 68 213
hanne.hoydal@osloskolen.no

Teamleder for D-gruppa
Iljvije Velii
900 10 925
iljvije.velii@osloskolen.no

 

Aktivitetsskole-leder
Karl Andre Bertheussen
900 13 375
karl.andre.bertheussen@ude.oslo.kommune.no

Åpningstider

 • Morgenåpning: 07.30-08.30 på Store-AKS, bygg C, inngang G.

 • Ettermiddag: Fra skoleslutt til 16.45.

 • Stengt: Lør-, søn- og helligdager, offentlige fridager, jul- og nyttårsaften samt hele juli måned.