Om AKS på Nøklevann

AKS logo

Aktivitetsskolen Nøklevann tilbyr aktiviteter som representerer alle målområder i rammeplanen. I tillegg er vi opptatt av trygghet, selvstendighet og sosial utvikling. Disse ordene gjenspeiler de områdene som vi på Nøklevann AKS prøver å tilrettelegge ovenfor barna som går her. Vi satser på en trygg oppstart med stor voksendekning og legger til rette for at barna skal føle trygghet og mestring i de aktivitetene de velger å være med på.

Aktivitetsskolen er en selvstendighetsarena hvor barna må ta egne valg, ofte under veiledning. Vi setter krav til barna som er overkommelige ved at de får mye valgfrihet innenfor gitte rammer. Aktivitetsskolen Nøklevann ønsker å fremme den sosiale utviklingen til barna ved at de hele tiden må forholde seg til andre barn, og de som trenger hjelp til å komme inn i lek får oppfølging av voksne. Aktivitetsskolen er en glimrende arena for å skape nye lekrelasjoner ofte på tvers av trinn.

 

Åpningstider

Aktivitetsskolen Nøklevann holder åpent fra 07.30-08.30 før skoledagen starter. Etter skoleslutt holder vi åpent til 16.45. I skolens ferier har vi åpent fra 07.30-16.45. AKS holder åpent alle virkedager unntatt lør-, søn- og helligdager, offentlige fridager, samt jul- og nyttårsaften. Aktivitetsskolen er stengt hele juli måned. 

Ukeplaner for basene finnes under lenken Ukeplaner.

 

Foreldreavtale

Alle foresatte må fylle ut en ny foreldreavtale for hvert skoleår. Foreldreavtalen for skoleåret 2018/2019 finnes under lenken Foreldreavtale. Avtalen leveres direkte til baseleder, eller sendes elektronisk utfylt på mail til aks.noklevann@osloskolen.no

 

Heltid, deltid og gratis kjernetid

På Nøklevann Aktivitetsskole tilbyr vi heltids- og deltidsplasser, samt gratis kjernetid for barn i 1. klasse. Dersom det ønskes endringer i oppholdstiden må det søkes om dette, og for endringen i oppholdstiden skal være gyldig må foresatte registrere dette selv i søknadsportalen innen oppgitte frister.

  • Heltidsplass: Barn med heltidsplass kan benytte tilbudet ubegrenset innenfor åpningstiden. Når skolen er stengt og AKS er åpent, kan plassen benyttes i hele aktivitetsskolens åpningstid.
  • Deltidsplass: Barn med deltidsplass kan benytte tilbudet inntil 12 timer i uken før og etter skoletid. Det gjøres en fast avtale med AKS som fordelingen av timene. I skolens ferier kan barnet benytte tilbudet inntil to dager i uken, men foresatte kan kjøpe flere dager ved behov. Det betales kommunale satser pr. dag (inntektsgradert). I tråd med gjeldende forskrifter for Aktivitetsskolene i Oslo kommune har vi ikke lenger tak på antall deltidsplasser.
  • Heltidsplass med gratis kjernetid: Barn med heltidsplass kan benytte tilbudet ubegrenset innenfor åpningstiden. Når skolen er stengt og AKS er åpent, kan plassen benyttes i hele aktivitetsskolens åpningstid.
  • Deltidsplass med gratis kjernetid: Barn med deltidsplass kan benytte tilbudet inntil 12 timer i uken etter skoletid. Det gjøres en fast avtale med AKS som fordelingen av timene. I skolens ferier kan barnet benytte tilbudet inntil to dager i uken. På inneklemte dager/planleggingsdager, kan barnet benytte plassen 1/2 dag. Ønsker du at eleven skal være på AKS utover gratistilbudet, kan foresatte kjøpe heldagsplass til redusert pris.

 

Opphold og endring av plass

Vi tilbyr hel- og deltidsplasser. Søknadsfrist for skolestartere som ønsker plass fra august er 15. mai. Det er anledning til å søke om plass og bytte av plass gjennom hele året, og fra 1. jaunuar 2019 kan oppholdstiden endres med virkning fra 1. jaunar eller 1. august. For at faktureringen skal bli korrekt må følgende frister overholdes: 

  • For endret plassering fra 1. januar 2019 må det søkes innen 1. desember 2018.
  • For endret plassering 1. august 2019 må det søkes innen 1. juni 2019.

 

Oppsigelse av plass

Ved oppsigelse av plass er det én måneds oppsigelsesfrist, og grunnet forhåndsfakturering kan endringen kun gjelde fra den 1. i hver måned. Oppsigelsen må registreres av foresatte i søknadsportalen, og oppholdsbetalingen må dekkes ut oppsigelsestiden selv om plassen ikke benyttes.

 

Inntekstgradert oppholdsbetaling

Intektsgrensene for oppholdsbetalingen ved Aktivitetsskolen styres av grunnbeløpet og kan søkes om av familier som har en samlet inntekt under gjeldende satser (mai 2018): 

  • Inntil 217 998 kr - Heltidsplass: 640 - Deltidsplass 411
  • Inntil 387 552 kr - Heltidsplass: 1176 - Deltidsplass: 756
  • Over 387 552 kr - Heltidsplass: 2998 - Deltidsplass: 2026