Driftsstyret

Driftsstyrets plass i det kommunale styringssystemet

 Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

 

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk

  

Hovedoppgaver for driftsstyret

 Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet.  Hovedoppgavene er å ha ansvar for:  

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

   

Driftsstyrets medlemmer:

Jon Are Lian, leder/foreldrerepresentant; jon_are_lian@hotmail.com

Kurtish Iljazi, nestleder/foreldrerepresentant; kurtish@online.no

Ellen Bugge, ansatterepresentant; ellen.bugge@osloskolen.no

Wainy S. Neuendorff, ansatterepresentant; Wainy.Neuendorff@ude.oslo.kommune.no

Dag Wærner, politisk representant fra Fremskrittspartiet; records@online.no

Tord Songe-Møller, politisk representant fra Venstre; tordsm@gmail.com

Erlend des Bouvrie, politisk representant fra Høyre; esmdesbouvrie@gmail.com

Gro Anita Carlsen, sekretær/rektor; gro.anita.carlsen@ude.oslo.kommune.no